PDA

ชื่อสินค้า
PDA
รหัสสินค้า
PDA
PDA
  • เกียร์ทด ความเร็วรอบจากต้นกำลัง
  • มีขนาดตั้งแต่ PDA - 15 [ 60 ] - PDA - 50 [ 200 ]
  • เหมาะสำหรับงานอุตสาหกรรมที่ต้องการรอบช้าๆ

Visitors: 114,629